Opći uvjeti poslovanja

 

1.  Opće odredbe

1.1. PhotoWall (u daljnjem tekstu Pružatelj usluga) je brand marketinške agencije MAGIS TIM d.o.okoji nudi slijedeće vrste proizvoda i usluga: savjetovanje u području opremanja interijera (u suradnji s nekoliko poznatih arhitektonskih ureda), zidne tapete, dekorativne naljepnice, rezanje oblika po žalji, te montažu.

1.2. Naručiteljem usluga se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja od Pružatelja usluga kupuje usluge navedene u točci  1.1. ovih uvjeta poslovanja.

1.3. Uvjeti poslovanja se potvrđuju ugovorom između Pružatelja usluga i Naručitelja usluga. Ugovorom se smatra klasični ugovor ili ponuda po kojoj je uplaćen predujam, u daljnjem tekstu Ugovor.

1.4. Pružatelj usluga naplaćuje predujam u iznosu od 100% dogovorene cijene projekta, osim ako Ugovorom nije drugačije definirano.

1.5. Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio svakog Ugovora, te se odnose na cjelokupnom poslovanju suradnju Pružatelja usluga i Naručitelja.

1.6. Opći uvjeti poslovanja služe kao dopuna Ugovoru i obvezuju isto kao i Ugovor.

1.7. Pružatelj usluga ima pravo promjene Općih uvjeta poslovanja i nakon sklapanja Ugovora, te se obvezuje obavijestiti Naručitelja o promjeni Općih uvjeta poslovanja bez odgode. Izmjene i dopune općih uvjeta poslovanja primjenjuju se na odnos Ugovornih strana u roku od osam dana od dana objave.

1.8. Smatrat će se da je Naručitelj usluga prihvatio važenje izmijenjenih i dopunjenih Uvjeta ukoliko u razdoblju od 15 (slovima: petnaest) dana od dana kad su mu izmjene  i dopune postale dostupne nije u pismenom obliku odbio njihovu primjenu. Klijent može odbiti i primjenu samo pojedine odredbe.

 

2. Naručivanje usluga

2.1. Opis naručenih usluga, njihova cijena, te rok izvršenja će biti opisani u Ugovoru, te ih korisnik prihvaća prema stavci 1.3. ovih uvjeta poslovanja.

2.2. Datum krajnjeg izvršenja usluge predlaže Pružatelj usluga te o njemu pismeno obavještava Naručitelja. Naručitelj potvrđuje potpisivanjem Ugovora ili uplatom avansa.

2.3. Narudžbe sa kraćim rokom izvršenja smatraju se hitnim narudžbama, te se cijena ovako naručene usluge povećava za 20% od iznosa ponude.

2.4. Rok izvršenja usluge počinje teći od primitka uplate, odnosno datuma dogovorenog Ugovorom.

2.5. Rokovi se odnose na radne dane (ponedjeljak – petak), s izuzećem  blagdana.

 

3. Autorska prava i materijali potrebni za izvršavanje usluge

3.1. Ukoliko Naručitelj usluga dostavlja vlastiti materijal (slike, tekstove, videa, i slično) isti je dužan o svom trošku i na vlastiti rizik dostaviti u MAGIS TIM d.o.o., Črnomerec 31a, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu info@zidne-tapete.com.

3.2. Naručitelj usluga je odgovoran za autorska prava svih poslanih materijala, te je obavezan raspolagati svim potrebnim ovlaštenjima autora za sve elemente koji podliježu autorskim i srodnim pravima.

3.3. Pružatelj usluga ne odgovara za kvalitetu dostavljenog materijala ni za eventualne pogreške.

3.4. Dostavom vlastitog materijala Naručitelj usluga prenosi na Pružatelja usluga sva prava  potrebna za korištenje materijala kako bi Pružatelj usluga mogao izvršiti  obveze iz Ugovora.

3.5. Naručitelj usluga može zatražiti povrat dostavljenih materijala u roku od 15 dana od završetka projekta.

3.6. Ukoliko Naručitelj usluga ne zatraži dostavljene materijale, oni se spremaju u arhivu Pružatelja usluga. Ukoliko Naručitelj usluga zatraži dostavljene materijale, kopije materijala se spremaju u arhivu Pružatelja usluga.

3.6.  Ukoliko Naručitelj usluga želi da Pružatelj usluga napravi neki od potrebnih materijala, dužan je Pružatelju usluga dostaviti osnovne parametre za izradu u što kraćem roku.

3.7. Nakon dovršenja potrebnih materijala, Pružatelj usluga se obvezuje dostaviti ih Naručitelju usluga na odobravanje.

3.9. Naručitelj usluga se obvezuje pismeno ili elektroničkim putem odobriti materijal u roku od 5 (slovima: pet) radnih dana od zaprimanja materijala. Ukoliko Naručitelj usluga u tom roku ne odobri materijal, poslani materijal će se smatrati autoriziranim.

 

4. Pogreške Pružatelja usluga

4.1. Naručitelj usluga je obavezan obavijestiti Pružatelja usluga o nedostatcima izvršene usluge, najkasnije 5 (slovima: pet) radnih dana od njenog izvršenja, inače gubi prava koja mu po osnovi žalbe pripadaju.

4.2. Ukoliko Naručitelj usluga  obavijesti Pružatelja usluga o nedostatcima izvršene usluge u roku od 5 (slovima: pet) radnih dana, Pružatelj usluga je obavezan sve nedostatke ispraviti.

4.3. Pružatelj usluga ne odgovara za nedostatke pruženih usluga koje su uzrokovane od strane Naručitelja usluga, kao što je npr. loša kvaliteta dostavljenog materijala, nepravovremena dostava, nepotpune i netočne upute i slično.

 

5. Odgovornosti Pružatelja usluga

5.1. Pružatelj usluga se obvezuje da će svoje usluge izvršavati u skladu sa potpisanim Ugovoru, te po svim pravilima struke i zakona.

5.2. Pružatelj usluga se obvezuje da je za sve korištene materijale regulirao svoje obveze prema trećim osobama na osnovu autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništava, te je samim time odgovoran za sve sporove nastale korištenjem njegovih materijala.

5.3. Naručitelj usluga i Pružatelj usluga suglasno utvrđuju da je za neispunjenje Ugovora od strane Pružatelja usluga  najviši iznos naknade štete koju Naručitelj može potraživati od Pružatelja usluga ograničen na uplaćeni iznos za dogovorene usluge.

5.4. Pružatelj usluga odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju Pružatelj usluga odgovara isključivo za običnu štetu, a nikako za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu ili povredu prava osobnosti bilo koje vrste.

 

6. Cijene i plaćanje

6.1. Naručitelj usluga je suglasan da od Pružatelja usluga naručuje usluge sukladno važećem cjeniku, tj. po ponudi koju mu Pružatelj usluga dostavi.

6.2. Naručitelj usluga ima pravo u svakom trenutku od Pružatelja usluga tražiti službeni cjenik za uvid u cijene usluga koje ne ovise o veličini projekta.

6.3. Pružatelj usluga je suglasan uplatiti predujam po izdanoj ponudi u znak njenog prihvaćanja, osim ako Ugovorom nije drugačije definirano.  Tom uplatom Naručitelj usluga  prihvaća i ove uvjete poslovanja.

6.4. Pružatelj usluga se obvezuje izdati račun za predujam Naručitelju usluga koji je platio predujam, te isti stornirati i izdati pravi račun nakon što je projekt gotov.

6.5. Rok plaćanja računa je 7 (slovima: sedam) dana od izdavanja računa.

6.6. Plaćanje će se smatrati izvršenim tek onda kad Pružatelj usluga zaprimi puni iznos za obavljenu uslugu na svoj bankovni račun koji je naznačen na svakoj ponudi, računu ili ugovoru.

6.8. Na dospjele, a neplaćene iznose, Pružatelj usluga ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu po najvišoj stopi dopuštenoj u Republici Hrvatskoj.

6.9. Pružatelj usluga ima pravo obustaviti pružanje bilo koje od usluga Naručitelju usluga u slučaju kašnjenja s plaćanjem.

 

7. Završne odredbe

7.1. Svi nastali sporovi rješavati će sporazumno. Ukoliko sporazumno rješavanje  sporova neće biti moguće, sporovi će se rješavati pri nadležnom sudu u Zagrebu.

7.2. Ovi uvjeti su primijenjeni od 01.08.2011. godine.

 

 

Pratite nas i na Facebooku: